background

Opis Projektu

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – etap I

Podstawowym celem rekordowego w skali miasta projektu było rozwiązanie jednego z kluczowych problemów Sławkowa, czyli zdegradowanej przestrzeni publicznej i niewykorzystanych budynków komunalnych w południowo – wschodniej części zabytkowego układu urbanistycznego. Dalsze trwanie w tym stanie groziłoby bowiem utratą zdolności rozwojowych centrum miasta. To z kolei mogłoby stać się przyczyną marginalizacji społecznej i ekonomicznej Sławkowa w skali całego regionu.

Najważniejszym, bezpośrednim założeniem projektu stało się dokonanie kompleksowej i wielowymiarowej rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum miasta wraz z renowacją i wielofunkcyjną przebudową trzech obiektów kubaturowych oraz budową systemu publicznego monitoringu, który podniesie bezpieczeństwo mieszkańców.

Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania skierowane były na pobudzenie gospodarczego i społecznego wykorzystania części sławkowskiej starówki poprzez ożywienie ruchu turystycznego, poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę dostępu do obiektów kultury, obszarów rekreacyjnych oraz miejskich terenów zielonych, a także stworzenie warunków do prowadzenia zróżnicowanej działalności gospodarczej i rozwój podstawowej infrastruktury technicznej oraz społecznej.

Przeprowadzone analizy wskazują, że bez realizacji projektu w zdecydowany sposób obniżałyby się walory krajobrazowe i przestrzenne miasta, spadała jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego, a co za tym idzie również atrakcyjność przestrzeni urbanistycznej starówki. Wśród kluczowych przyczyn problemów miasta, które legły u podstaw opracowania projektu rewitalizacyjnego, wskazać warto takie czynniki, jak: wysoki stopień zamortyzowania infrastruktury technicznej centrum Sławkowa, niski standard istniejącej infrastruktury społecznej, niską estetykę i poziom zagospodarowania przestrzeni publicznej, istnienie niewykorzystanych przestrzeni, koncentrację ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym, znaczną liczbę obiektów komunalnych wymagających pilnej interwencji, ograniczone własne możliwości finansowe dla realizacji procesów rewitalizacyjnych, a także zagrożenie przestępczością.

Celem projektu stało się również przeciwdziałanie takim zjawiskom, jak obniżenie liczby osób pracujących w centrum miasta, spadek liczby turystów, niskie zdolności dywersyfikacji lokalnej działalności gospodarczej i wzrostu sektora usługowego, niewystarczające warunki dla efektywnej realizacji statutowych zadań sławkowskich organizacji pozarządowych w dziedzinie pomocy społecznej, sportu i rekreacji, rozwoju lokalnego, kultury i kultywowania tradycji lokalnych, a także mało efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych w procesach rozwojowych. Zdegradowana przestrzeń publiczna w centrum miasta oznaczałaby również brak możliwości wzbogacania oferty kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej Sławkowa, utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, nasilenie negatywnych zjawisk społecznych i wzrost zagrożenia marginalizacją, wzrost zagrożeń zjawiskami patologicznymi, szczególnie wśród młodzieży, a także ograniczenie poczucia bezpieczeństwa publicznego.

W zakresie gospodarki komunalnej niosłoby to za sobą obniżenie wartości gruntów w centrum miasta, spadek rynkowej wartości zasobów mieszkaniowych na terenie realizacji projektu, straty zasobów wody w związku z wysoko zamortyzowaną siecią wodociągową czy podwyższone koszty utrzymania infrastruktury komunalnej. Negatywne skutki obejmowałyby również ograniczenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez turystów i mieszkańców., obniżanie poziomu jakości ich życia, a także zdolności miasta do budowania silnej tożsamości lokalnej, konkurencyjności oraz atrakcyjności gospodarczej, społecznej, turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

W ramach projektu przewidziano zrewitalizowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum miasta Sławków o łącznej powierzchni ponad 3,9 ha, renowację i przebudowę trzech obiektów kubaturowych (w tym dwóch zabytkowych) o łącznej powierzchni ponad 1,3 tys. m2 oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego, na który składają się trzydzieści cztery nowoczesne kamery.

Projekt rewitalizacji zabytkowego centrum miasta to przedsięwzięcie kompleksowe i wielopłaszczyznowe. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że realizowany był w trzech sferach: gospodarczej, społecznej i przestrzennej. W sferze gospodarczej założeniem projektu był m.in. wzrost atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom, wzrost potencjału turystycznego, a także tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

W sferze społecznej zakładane efekty realizacji projektu obejmują m.in. zwalczanie społecznych zagrożeń, poprawę stanu bezpieczeństwa (tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości), przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, a także intensyfikację funkcji usługowych i handlowych w obsłudze mieszkańców i ruchu turystycznego.

Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miasta, stworzenie wizerunku miasta atrakcyjnego turystycznie i generującego dochody, podniesienie konkurencyjności potencjalnych lokalizacji prowadzonej działalności, a także stworzenie społecznie i wizualnie atrakcyjnego środowiska o silnej tożsamości miejsca – to z kolei podstawowe, zakładane efekty projektu w sferze przestrzennej.

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl