background

Kalendarium projektu

Kalendarium projektu rewitalizacji zabytkowego centrum Sławkowa:

 

  • 19 listopada 2010 roku

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Priorytetu 6. Zrównoważony rozwój miast w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”.

  • 2 czerwca 2011 roku

Zarząd Województwa Śląskiego ocenia wnioski. Z wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację tworzona jest lista projektów do dofinansowania w pierwszym etapie i lista rezerwowa.

  • 26 listopada 2013 roku

Zarząd Województwa Śląskiego podejmuje uchwałę nr 2645/297/IV/2013, w wyniku której projekt złożony przez Sławków uzyskał dofinansowanie.

  • 25 lutego 2014 roku

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Gminy Sławków „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

  • 6 lutego 2014 roku

Ogłoszenie pierwszego przetargu na realizację zadań w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I”.

  • 13 listopada 2014 roku

Ogłoszenie ostatniego przetargu w ramach projektu.

  • 31 sierpnia 2015 roku

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu.

  • 15 września 2015 roku

Zakończenie finansowej realizacji projektu.

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl